תקנון

כתב שירות

הצהרות הלקוח

1)ידוע ללקוח שההתקשרות עם החברה הינה לפרק זמן מסוים הכתוב בהסכם וזה על סמך התחייבותו להתקשרות עם החברה לפרק הזמן המוגדר בהסכם, החברה מתחייבת להעניק לו שירות במחירים המצוינים כפי שמתפרסם במפרט אתר החברה, מרגע שהוא קרא והבין את סעיף תנאי ההתקשרות בנוגע להתחייבותו הכספית לרבות סעיף 'השתתפות עצמית' / חיוב עבור חלקים / סיום ההתקשרות, הוא מתחייב לשלם עבור השירות בפרק הזמן המוגדר בהסכם.

2)ידוע ללקוח כי החברה תעניק שירות אך ורק בדירה / בנכס בכתובת המצוינת לעיל ולא באף מקום אחר, במידה והלקוח ישנה את מקום מגוריו / את כתובת הנכס המצוינת בהסכם עליו להודיע על כך לחברה ולקבל את הסכמתה להעתיק את מקום השירות לכתובת החדשה.

תנאי התקשרות

3)התחייבות הלקוח לתשלום דמי מנוי ל12 חודשים – הלקוח מבקש לקבל שירות מהחברה לפרק זמן קצוב שלא יפחת מ12 חודשים (להלן ''פרק זמן מוגדר'') ומצהיר כי ידוע לו שהתחייבות זו הינה מעיקרי ההסכם, בין אם יעשה שימוש / בין אם יבצע קריאת שירות בפרק הזמן המוגדר ובין אם לאו. ידוע ללקוח שהתחייבות החברה להעניק לו שירות במחירים מבוסס על התחייבותו לשלם לחברה דמי מנוי חודשיים במהלך פרק הזמן המוגדר.

4)דמי מנוי חודשיים – במידה והלקוח לא ישלם לחברה את דמי המנוי במועד המצוין, מבלי לגרוע מזכותה על פי דין, החברה תהיה רשאית לסרב לתת שירות כל עוד הלקוח אינו עומד בדמי המנוי החודשי.

5)השתתפות עצמית – בנוסף לתשלום דמי המנוי החודשיים, הלקוח מתחייב לשלם דמי השתתפות עצמית בגין כל הזמנה לקבלת שירות. מובהר כי החברה תחייב את הלקוח בדמי השתתפות עצמית בנוגע לכל קריאת שירות וככל שיתבקש, למעט במקרים המפורטים בהסכם זה בנוגע להשתתפות עצמית. התשלום בגין דמי השתתפות ישולם בעת ביקור נציג החברה / בעל מקצוע בדירת הלקוח בהתאם למחירון הקבוע עבור השירות שנבחר ונקבע וכפי שיתפרסם באותה עת בפרסומי החברה. בנוסף ביקור טכנאי לכל מתן שירות נוסף יתומחר בגין 120 ש''ח לרבעון.

6)מדיניות חיוב בהשתתפות עצמית:

7) תשלום עבור חלקי חילוף / רכיבים – הלקוח מתחייב לשלם לחברה בעבור חלקי חילוף נוספים שלא כלולים באחריות הנדרשים לביצוע התיקון בהתאם למחירון החברה הקבוע עבור חלקי חילוף. התשלום יבוצע רק עבור אותם חלפים אשר אינם כלולים במחיר התיקון. על פי הצעת מחיר שתינתן על ידי נציג החברה. התשלום יבוצע בעת ביקור נציג החברה בדירת הלקוח ובטרם ביצוע התיקון.

8) תשלום נפרד עבור ביצוע עבודות שאינן חלק מסל השירותים – מובהר ומוסכם כי דמי המנוי וההשתתפות העצמית עבור הביקורים אינם כוללים עבודות מיוחדות שלא מצוינות באופן מפורט וברור בסל השירותים הקבועים בהגדרת חבילת השירות. ככל שהלקוח יבקש לבצע פעולות / תיקונים / שיפוצים החורגים מהיקף השירות שהחברה התחייבה לתת ללקוח, החברה תציע ללקוח הצעת מחיר לביצוע העבודה ותבצע את השירות בהתאם להסכם נפרד שייחתם בין הצדדים.

9) תשלום שלא שולם במועד – תשלום שלא ישולם במועד יהווה הפרה יסודית של ההסכם בין הלקוח לחברה והעניין יועבר למחלקה המשפטית של החברה למטרת גביית החוב. ידוע ללקוח כי במקרה זה הוא צפוי לשלם לחברה את מלוא דמי המנוי עבור 12 חודשים לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו לחברה כתוצאה מהפרת ההתחייבות מצד הלקוח

התחייבות למתן שירות

10) החברה תעניק ללקוח שירות הכולל את 'היקף השירותים' בהתאם לחבילה הנבחרת. החברה מתחייבת להעניק ללקוח שירות אחזקה באמצעות בעלי מקצוע מיומנים. השירות כולל תיקון של מוצרי חשמל /אינסטלציה / או כל תיקון אשר מצוין לגביו במפרט התיקונים.

11) השירות יינתן בדירת הלקוח ולא יאוחר מ3 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה לתיקון. החברה תתאם מראש עם הלקוח את מועד הביקור בדירה בנוכחות הלקוח / נציג מטעמו מעל גיל 18. ככל שהלקוח / נציג מטעמו לא יהיה זמין לתאם את מועד הביקור, יידחה הביקור בהתאם.

12) ככל שיתבקש, נציג החברה יציג בפני הלקוח את דרכי הפעולה הנדרשים לצורך ביצוע התיקון ויקבל את הסכמתו. החברה תהיה רשאית להתנות את מתן השירות בביצוע בדיקה מקדימה של הדירה / המערכות בדירה על חשבון הלקוח. החברה משאירה לשיקול דעתה הבלעדי את היכולת לסרב להעניק ללקוח שירות / לסיים את ההתקשרות עם הלקוח בכל שלב משלבי ההסכם, אם יתברר לחברה כי הדירה לא נמצאת במצב תקינות סביר.

אחריות החברה

שונות

13) הלקוח מאשר בחתימתו על הסכם זה כי ידוע לו שהמחירון המפורסם באתר האינטרנט של החברה יהיה המחירון הקובע לעניין המחירים שהחברה רשאית לחייב אותו.

14) ידוע ללקוח כי החברה רשאית להוסיף את פרטיו לרשימת התפוצה ובכוונתה לשלוח אליו מפעם לפעם הודעות שונות ואין לו התנגדות לכך. הלקוח יהיה רשאי להודיע על רצונו להסיר את מעמדו מרשימת התפוצה בכל עת

15) תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך פונה אל זכר ונקבה כאחד.

תעודת שירות מוצרי חשמל ביתיים

תנאי / היקף / תקופת השירות:

מובהר בזאת כי השירות במסגרת מנוי זה / כתב שירות זה אינו כולל תיקון אשר בוצע שלא באמצעות החברה ו / נציג/ מעבדה מטעמה. ההשתתפות העצמית של המנוי עבור קריאת שירות למכשיר הינה ע''ס 150 ש''ח כולל מע''מ (המנוי זכאי לתיקון חוזר על אותה תקלה באותו המכשיר עד 6 חודשים ללא השתתפות עצמית)

במקרה של ביטול המנוי - המנוי יהיה זכאי להחזר כספי יחסי ולאחר ניכוי תקרה של 39.00 ש''ח כולל מע''מ ובתנאי שלא צרך שירות בתקופת היותו מנוי. השירות יינתן לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים מרגע קריאת השירות. (במקרה של מקררים לא יאוחר מ- 2 ימי עסקים) השירות יינתן לכתובת הרשומה על גבי פוליסטת השירות של המנוי / לקוח, חובת ההודעה על שינוי פרטי המנוי חלה אך ורק על הלקוח.

השירות יכסה את שירותי התיקון הנדרש לפעולתם התקינה של המכשירים המפורטים בכתב שירות, למעט החריגים ולמעט נזקים שאינם מכוסים. כתב שירות זה נותן כיסוי להחלפת חלקים מקוריים או חלופיים התואמים את החלקים שהוחלפו ועונים על תקן היצרן. במקרה של מחלוקת באשר לתאריך יצור המוצר הישן תהיה חובת ההוכחה על הלקוח. הלקוח / המנוי זכאי לקבלת שירות לאחר 14 ימים מיום הצטרפותו לשירות ובתנאי שבעת ההצטרפות המכשיר היה תקין.
ט.ל.ח

הזמנת שירות

שירות כיסוי מותנה בכך שמזמין השירות פנה למוקדי החברה או מי מטעמה.
מוקד השירות לקריאת טכנאי זמין 24/7 מיום א-ו. (חצי שעה לפני כניסת שבת)

טלפון להזמנת טכנאי:

מייל:

פקס:

מוצרי החשמל עליהם חל השירות:

הינך זכאי לקבל שירות על המוצרים המפורטים ובלבד שגילם אינו עולה על 12 שנה.

מוצר חדש / מוצר חלופי:

הינך זכאי לקבל מוצר חדש באם לא הצלחנו לתקן בעבור 12 מוצרי חשמל (גילם הנו עד 10 שנים).

החלטה באם המכשיר אינו בר תיקון / מושבת נתונה לשיקול דעת החברה בלבד וייקבע ע''י איש שירות מטעמה בלבד.

ההשתתפות העצמית למוצר חדש הינה בתוספת להשתתפות העצמית לאיש השירות והמוצר החדש שווה ערך למוצר המושבת.

השתתפות בעבור מוצר חדש:

מוצר שגילו עד 5 שנים – 300 ש''ח השתתפות עצמית.

מוצר שגילו 5 עד 10 שנים 500 ש''ח השתתפות עצמית.

מוסך מעל 42 אינצ' השתתפות עצמית 200 ש''ח.

המוצר החדש יסופק עד 14 ימי עבודה / עפ''י מלאי היבואן / החנות.

השירות יינתן במידת האפשר בביתו של המנוי / מקום הימצאות המכשיר ובאם לא יהיה ניתן לתקן, שירותי ההובלה למעבדה וחזרה יהיו בתוספת 100 ש''ח בלבד למנוי.

ירות אינו כולל זיכוי כספי או החזר אלא מתן מוצר חדש.

הובלת המוצר החדש, התקנתו ופינוי המוצר הישן ע''ח המנוי.

חריגים כללים: